1/1/0001

Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang- Sài Gòn tuyến đường sát Hà Nội- TP. Hồ Chí Minh (Đoạn đi qua địa bàn huyện Cam Lâm)- Hạng mục: Hàng rào đường gom

Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang- Sài Gòn tuyến đường sát Hà Nội- TP. Hồ Chí Minh (Đoạn đi qua địa bàn huyện Cam Lâm)- Hạng mục: Hàng rào đường gom

29/12/2020

Back To Top