1/1/0001

Ban quản lý dự án

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CAM LÂM
Địa chỉ: TDP Tân Hải, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm. 
 Điện thoại: (0258) 3983 009 
Email: bqlda.cl@khanhhoa.gov.vn 

07/12/2016

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN VÀ THỂ THAO
Địa chỉ: Đường Hàm Nghi, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm. 
Điện thoại: (0258) 3983 433
Email: ttvhtt.cl@khanhhoa.gov.vn 

07/12/2016

Trung tâm Phát triển quỹ đất

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
Địa chỉ: TDP Tân Hải, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm. 
 Điện thoại: (0258) 3983 510
Email: ttptqd.cl@khanhhoa.gov.vn 

07/12/2016

Back To Top