1/1/0001

Văn phòng HĐND&UBND

VĂN PHÒNG HĐND&UBND HUYỆN
Địa chỉ : TDP Tân Hải, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm.
Điện thoại : 058.3983232, Fax : 058.3983232
Email: vp.cl@khanhhoa.gov.vn

15/01/2015

Phòng Giáo dục - Đào tạo

 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: 34 Nguyễn Du, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm
Điện thoại: (058) 3983 399 - (058) 3983 388
Email: pgddt.cl@khanhhoa.gov.vn 
 

15/01/2015

Phòng Văn hóa - Thông tin

PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN 
Địa chỉ: TDP Tân Hải, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm 
 Điện thoại: (058) 3983 230
Email: pvhtt.cl@khanhhoa.gov.vn 

15/01/2015

Phòng Y tế

PHÒNG Y TẾ 
 Địa chỉ: TDP Tân Hải, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm. 
 Điện thoại: (058) 3983 308
 Email: pyt.cl@khanhhoa.gov.vn 

15/01/2015

Phòng Tư Pháp

PHÒNG TƯ PHÁP 
 Địa chỉ: TDP Tân Hải, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm. 
 Điện thoại: (058) 3983 299
 Email: ptp.cl@khanhhoa.gov.vn

15/01/2015

Phòng Dân tộc

PHÒNG DÂN TỘC 
 Địa chỉ: TDP Tân Hải, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm 
 Điện thoại:  (058) 3983 079
 Email: pdt.cl@khanhhoa.gov.vn

15/01/2015

Phòng Nông nghiệp và PTNT

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Địa chỉ: TDP Tân Hải, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm. 
Điện thoại: (058) 3983 288
Email: pnnptnt.cl@khanhhoa.gov.vn 

15/01/2015

Phòng Lao động - TB&XH

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Địa chỉ: TDP Tân Hải, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm. 
Điện thoại: (058) 3983 399 - (058) 3983 388
Email: pldtbxh.cl@khanhhoa.gov.vn 

15/01/2015

Thanh tra huyện

THANH TRA HUYỆN
Địa chỉ: TDP Tân Hải, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm. 
 Điện thoại: (058) 3983 227 
Email: tt.cl@khanhhoa.gov.vn 

16/01/2015

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG
Địa chỉ: TDP Tân Hải, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm.
Điện Thoại: (058) 3983 977 - (058) 3983 282
Email: pktht.cl@khanhhoa.gov.vn

16/01/2015

Back To Top