1/1/0001

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cam Lâm tổ chức giao dịch lưu động tại xã Cam Thành Bắc

Sáng ngày 06/5/2020, tại phiên giao dịch lưu động sau thời gian phòng tránh dịch Covid-19, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cam Lâm đã thực hiện giải ngân các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, vay giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, vay nhà ở, nhà tránh lũ với tổng số tiền 525 triệu đồng cho 27 hộ dân trên địa bàn xã Cam Thành Bắc

07/05/2020

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cam Lâm: Luôn đồng hành cùng người nghèo và các đối tượng chính sách

Là một trong những công cụ đòn bẩy kinh tế của Nhà nước nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện chính sách phát triển kinh tế gắn liền với xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội,  vì mục tiêu dân giàu - nước mạnh - dân chủ - công bằng - văn minh, những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cam Lâm đã đồng hành cùng người nghèo và các đối tượng chính sách thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi tại địa phương.

14/05/2020

Ngân hàng chính sách xã hội triển khai cho vay hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 09/4/2020 Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

06/05/2020

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Cam Lâm kịp thời giải ngân đáp ứng nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác từ đầu năm

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc chi nhánh ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Khánh Hòa về việc giải ngân đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ Cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác, phục vụ kịp thời cho sản xuất vụ Xuân năm 2020.

18/02/2020

Back To Top