1/1/0001

Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện Cam Lâm tổ chức xét duyệt đề cương nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở với nhiệm vụ "Ứng dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây mãng cầu Dai và mãng cầu Thái phù hợp với điều kiện

Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện Cam Lâm vừa tổ chức xét duyệt đề cương nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở với nhiệm vụ "Ứng dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây mãng cầu Dai và mãng cầu Thái phù hợp với điều kiện ở huyện Cam Lâm”

05/05/2022

Hội nghị phổ biến Quy chế sáng kiến huyện Cam Lâm

Ngày 11/11/2016 tại Hội trường Khu liên cơ các phòng, ban chức năng huyện, Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến các quy định pháp luật về Điều lệ sáng kiến trên địa bàn huyện Cam Lâm.

11/11/2016

Back To Top