1/1/0001

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch phân khu ( tỷ lệ 1/2000) các phân khu: Phân khu 1, phân khu đô thị phía bắc, phân khu đô thị trung tâm thuộc đồ án quy hoạch đô thị mới Cam Lâm đến năm 2

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch phân khu ( tỷ lệ 1/2000) các phân khu: Phân khu 1, phân khu đô thị phía bắc, phân khu đô thị trung tâm thuộc đồ án quy hoạch đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045

11/03/2024

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về lập nhiệm vụ quy hoạch phân khu ( phân khu 1, phân khu 3, phân khu 4) thuộc đề án Quy hoạch Đô thị mới Cam Lâm, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về lập nhiệm vụ quy hoạch phân khu ( phân khu 1, phân khu 3, phân khu 4) thuộc đề án Quy hoạch Đô thị mới Cam Lâm, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045

21/11/2022

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Back To Top