1/1/0001

Thanh toán không dùng tiền mặt tại Kho bạc nhà nước Cam Lâm

Ngày 28 tháng 10 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1813/QĐ-TTg về việc  phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không  dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025; để góp phần thực hiện thành công đề án của Chính phủ

17/08/2022

Back To Top