1/1/0001

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý chất lượng hành chính nhà nước của UBND huyện Cam Lâm

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý chất lượng hành chính nhà nước của UBND huyện Cam Lâm.

23/02/2021

Back To Top