1/1/0001

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý chất lượng hành chính nhà nước của UBND huyện Cam Lâm

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý chất lượng hành chính nhà nước của UBND huyện Cam Lâm

01/08/2022

Back To Top