1/1/0001

Tuyên truyền Bảo hiểm y tế tự nguyện tại xã Cam Thành Bắc

Thực hiện chương trình công tác Hội năm 2020, chiều ngày 19 tháng 6 năm 2020, tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Cam Thành Bắc, Hội Liên hiệp phụ nữ xã tổ chức buổi tuyên tuyền về Bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2020 cho 60 cán bộ hội viên phụ nữ. 

20/06/2020

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cam Lâm: Luôn đồng hành cùng người nghèo và các đối tượng chính sách

Là một trong những công cụ đòn bẩy kinh tế của Nhà nước nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện chính sách phát triển kinh tế gắn liền với xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội,  vì mục tiêu dân giàu - nước mạnh - dân chủ - công bằng - văn minh, những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cam Lâm đã đồng hành cùng người nghèo và các đối tượng chính sách thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi tại địa phương.

14/05/2020

Back To Top