1/1/0001

Sử dụng CCCD gắn chíp trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ngày 06 tháng 01 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án triển khai ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030.

31/07/2022

Back To Top