1/1/0001

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cam Lâm: Luôn đồng hành cùng người nghèo và các đối tượng chính sách

Là một trong những công cụ đòn bẩy kinh tế của Nhà nước nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện chính sách phát triển kinh tế gắn liền với xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội,  vì mục tiêu dân giàu - nước mạnh - dân chủ - công bằng - văn minh, những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cam Lâm đã đồng hành cùng người nghèo và các đối tượng chính sách thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi tại địa phương.

14/05/2020

Bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình - chỗ dựa vững chắc cho người lao động tự do

Theo số liệu thống kê, hiện nay ở Việt Nam có khoảng 75% người cao tuổi chủ yếu ở nông thôn là nông nghiệp và có đến 72% sống với con cháu. Phần lớn họ không có tích lũy về vật chất, một tương lai không có chỗ dựa với hàng triệu người không có điểm tựa an sinh khi về già. 

24/02/2020

Back To Top