1/1/0001

Đưa vốn ưu đãi đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện tại văn bản số 3053/UBND ngày 03 tháng 07 năm 2015 của UBND huyện Cam Lâm về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, trong đó có nội dung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng chính sách, giúp vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, các hộ thuộc diện chính sách khác có vốn làm ăn vươn lên thoát nghèo

24/05/2018

Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/8/2015 thay thế Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

27/01/2018

Back To Top