Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày: 27/07/2016]
Sáng 26/7/2016, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Hội đồng Giáo dục Quốc phòng – An ninh huyện Cam Lâm tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – An ninh đối tượng 4 cho giáo viên ngành giáo dục huyện năm 2016. Đến dự lễ khai mạc có các đồng chí trong Hội đồng Giáo dục Quốc phòng – An ninh huyện Cam Lâm; cùng 140 học viên là giáo viên của 46 trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Cam Lâm.Trong thời gian 04 ngày (từ ngày 26/7 đến 29/7/2016), các học viên được học tập, nghiên cứu nội dung của 07 bài học, gồm: Nội dung cơ bản của các luật: quốc phòng – an ninh, nghĩa vụ Quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quan tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam và pháp lệnh dự bị động viên; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng – an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng – an ninh trong tình hình mới. Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo đảm an ninh chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế – xã hội trong tình hình mới.


Thông qua lớp học nhằm bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên ngành giáo dục huyện những nội dung chủ yếu về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng – an ninh ở cơ sở trước tình hình mới, cũng như những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta và các biện pháp phòng, chống để vận dụng trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện ở cơ quan, đơn vị góp phần xây dựng các đơn vị trường học vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững an ninh - chính trị, trật tự - an toàn xã hội ở cơ sở và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Kết thúc lớp học, học viên sẽ tham gia viết bài thu hoạch cuối khóa và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình theo đúng quy định của Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh./.

Thực hiện: Diệu Thúy - TTBDCT
 

Đang online: 76

Số lượt truy cập: 989221